Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Felhasználónk, a Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-191967) (továbbiakban: „Duna Medical Center”) kijelenti, hogy a https://mydmc.dunamedicalcenter.org/ weboldal (továbbiakban: „MyDmc”) felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeli (továbbiakban: „Adatkezelő”). A Duna Medical Center az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Komunáldata Kft.
1161 Budapest, Rákóczi út 17.

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a https://mydmc.dunamedicalcenter.org/ weboldalt (továbbiakban: „MyDmc”) látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk célja a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság ellenőrzése, felhasználói statisztikák készítése, előjegyzések kezelése, a szolgáltatás megvásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek.

Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-án és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésén alapul.

A Duna Medical Center által kezelt adatok köre felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, TAJ szám, a regisztráció dátuma és időpontja, az igénybe vett egészségügyi szolgáltatások dátuma, időpontja, és azok adatai. Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a weboldalon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a weboldal használata vagy szolgáltatás vásárlása során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásai csomagjainkat kívánja megvásárolni. A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás/vásárlás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá weboldalunk egyes tartalmi elemeihez.

Weboldalunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”), illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen.

A weboldal látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá.

A Duna Medical Center elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Duna Medical Center bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A Duna Medical Center a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és az igénybe vett adatfeldolgozóval együtt megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Duna Medical Center az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat a Duna Medical Center az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Az Info törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai MyDmc rendszerben történő kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését. A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a felhasználó - az adott felhasználói névvel - nem törli a regisztrációját, de legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig, illetve hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrizzük meg.

A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Duna Medical Center jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem kíván élni annak lehetőségével, hogy a Duna Medical Center az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, úgy a Duna Medical Center biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi a Duna Medical Center a felhasználók elérésére alkalmas adatokat gyűjthet kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra történő igénybevételre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során Ön a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Duna Medical Centert a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Duna Medical Center fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott téves, valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem javítja ki, úgy a Duna Medical Center jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A személyes adatok törlését a jelen tájékoztató a Duna Medical Center, mint adatkezelő alábbi elérhetőségein lehet kérni:

Duna Medical Center Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., Millennium Torony I., 4. em.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-191967
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Bírósága, mint Cégbíróság
E-mail: info@dunamedical.com


Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére a Duna Medical Center, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Duna Medical Center a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás térítésmentes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Duna Medical Center-hez.

Tájékoztatjuk, hogy felhasználóként jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@dunamedical.com e-mail címen.